Research on Finnish Society (13:2020)

Dissolution of expressive and instrumental voluntary associations: Four key dimensions in explaining organizational change

Dan Sundblom, Mikko Lagerspetz, Liisi Keedus and Erle Rikmann
Åbo Akademi University, University of Tallinn

This study inspects the reasons as for why voluntary associations end their activity and dissolve as legal entities. The empirical data was gathered through semi-structured interviews with former leaders of 30 organizations in Estonia and Finland. To appreciate the sector's diversity, the analysis makes a distinction between associations with mainly expressive, and those with mainly instrumental functions. Causes for the associations' dissolution fall into four different categories related to (1) the association as a social entity, (2) resources, (3) goals and (4) environment. Reasons belonging to the first category of internal, social reasons, such as problems of leadership, internal organization and membership recruitment were the most common ones. However, several reasons often intertwined. A comparison between associations of different types showed that expressive associations were most often threatened by causes in the first category, while they were surprisingly immune to the other ones. Instrumental associations are dependent on other actors and external circumstances, and the reasons for their dissolution are likely to be related to problems with resource acquisition, goals or environments.

Keywords: voluntary associations, voluntary organizations, organizational theory, dissolution, expressive and instrumental functions

Full Text (PDF)

Suomenkielinen abstrakti (abstract in Finnish)

Artikkeli pohtii syitä, miksi rekisteröidyt yhdistykset lopettavat toimintansa ja poistuvat yhdistysrekisteristä. Yhdistyskentän monimuotoisuuden huomioon ottamiseksi analyysi erottelee toisistaan yhdistykset, joiden toiminta on pääosin joko ekspressiivistä tai instrumentaalista. Yhdistysten lopettamisen syyt luokitellaan neljään ryhmään, jotka liittyvät (1) yhdistyksiin sosiaalisina yksikköinä, (2) yhdistysten käytettävissä oleviin resursseihin, (3) yhdistysten päämääriin sekä (4) ympäristöön. Empiirinen tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoiduin haastatteluin 30 Virossa ja Suomessa toimineen yhdistyksen johtohenkilöiltä. Haastateltavat viittasivat useimmin sellaisiin lopettamiseen johtaneihin syihin, jotka liittyivät ensimmäiseen, sisäisten tai sosiaalisten syiden kategoriaan. Monissa tapauksissa useisiin eri kategorioihin kuuluvat syyt esiintyivät yhteen kietoutuneina. Eri tyyppisten yhdistysten vertailussa todettiin, että ekspressiivisten yhdistysten lakkauttaminen johtui useimmiten ensimmäiseen kategoriaan kuuluvista syistä. Ne osoittautuivat toisaalta yllättävän immuuneiksi toisenlaisille syille. Instrumentaaliset yhdistykset ovat riippuvaisia toisista toimijoista ja ulkoisista tekijöistä. Tästä syystä on todennäköistä, että niiden lakkauttaminen johtuu ongelmista resurssien hankinnassa, päämäärissä tai ympäristössä.

Asiasanat: yhdistykset, vapaaehtoisjärjestöt, organisaatioteoria, lakkauttaminen, ekspressiiviset ja instrumentaaliset funktiot

Svenskt sammanfattning (abstract in Swedish)

Denna artikel granskar orsaker till att frivilliga föreningar lägger ned verksamheten och upplöses som rättsliga enheter. För att uppskatta föreningssektorns mångfald gör analysen skillnad mellan föreningar med främst expressiva och främst instrumentella funktioner. Nedläggningsorsakerna kategoriseras i fyra grupper som relaterar till föreningar som (1) sociala enheter, till deras (2) resurser, till deras (3) mål, och till deras (4) omgivning. Det empiriska materialet insamlades genom semistrukturerade intervjuer med före detta ledare för 30 föreningar i Estland och Finland. Orsaker som tillhör den första kategorin interna, eller sociala orsaker, så som problem med ledarskapet, inre organisering och medlemsrekrytering var de mest allmänt förekommande. I flera fall kunde man ändå se att flera orsaker tillhörande olika kategorier är sammanflätade. En jämförelse mellan föreningar av olika typer visar att expressiva föreningar oftast var hotade av orsaker som tillfaller den första kategorin, medan de visade sig vara förvånansvärt immuna till andra orsaker. Instrumentella föreningar är beroende av andra aktörer och av yttre omständigheter och orsakerna till deras upplösning är oftast kopplade till problem med resursförvärv, mål och omgivning.

Nyckelord: föreningar, frivilligorganisationer, organisationsteori, nedläggning, expressiva och instrumentella funktioner


Vertaisarvioitu